24 hodín denne, 365 dní v roku

Doživotná garancia mobility Premium

Platí pre všetky vozidlá ŠKODA zakúpené od 1.9.2009

Znamená pocit istoty pri jazde s vaším vozidlom doma aj v zahraničí. Pokiaľ sa vaše vozidlo stane počas cesty nepojazdné, či už z dôvodu nečakanej poruchy, alebo aj vlastným zavinením, budú vám bezplatne poskytnuté kdekoľvek a v ktoromkoľvek čase nasledujúce služby:

  • pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy
  • pokiaľ sa nepodarí uviesť vozidlo do prevádzky na mieste poruchy, bude odtiahnuté do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA

Ak sa oprava vozidla nevykoná v ten istý deň, môže vám servis ŠKODA v prípade potreby zabezpečiť ešte niektorú z nasledujúcich služieb:

  • náhradnú dopravu (do miesta bydliska alebo do cieľa cesty autobusom, vlakom a podobne)
  • požičanie náhradného vozidla (najviac na tri dni – iba v prípade závady na vozidle, nie pri vlastnom zavinení)
  • nocľah v hoteli pre posádku vozidla na jednu noc bez stravy (max *** hotel)

Ako privolať pomoc pri neočakávanej poruche?

V Slovenskej republike

bezplatná centrála „ŠKODA Assistance“ na telefónnom čísle : 0800 11 94 55

V zahraničí

centrála „ŠKODA Assistance" v Slovenskej republike na telefónnom čísle: +421 2 4920 5951


Centrála "ŠKODA Assistance" je vám k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a kedykoľvek vám sprostredkuje potrebnú pomoc. Pracovníci centrály vám sprostredkujú potrebnú pomoc a ochotne vám pomôžu vyriešiť vašu nepríjemnú situáciu.

Pri privolaní pomoci majte u seba „Servisnú knižku" príslušného vozidla. Telefonicky je treba poskytnúť nasledujúce údaje:

  • meno a adresu majiteľa vozidla (prípadne vodiča)
  • EVČ a farbu vozidla
  • typ a výrobné číslo vozidla
  • stručný opis poruchy
  • presné určenie miesta odstaveného vozidla

Sú všetky tieto služby naozaj bezplatne poskytované počas celej životnosti vozidla?

Áno, za predpokladu, že budete plniť podmienky starostlivosti o vozidlo, uvedené v "Servisnej knižke" Vášho vozidla. Znamená to predovšetkým dodržanie intervalov servisných prehliadok a ich vykonanie vo Vami zvolenom autorizovanom servise Škoda. Uskutočnenie pravidelnej „Servisnej prehliadky“ a prípadných odporučených opráv Vám autorizovaný servis ŠKODA potvrdí v „Servisnej knižke“, a tým sa Vám Doživotná garancia mobility Premium automaticky predlžuje vždy do najbližšej servisnej prehliadky. Dôležitým podkladom k preukázaniu oprávnenia na tieto služby je preto „Servisná knižka“ príslušného vozidla, ktorú noste v každom prípade použitia vozidla vždy so sebou vo vozidle. V prípade jej straty sa obráťte na Váš autorizovaný servis ŠKODA, ktorý potom zabezpečí vystavenie duplikátu.

Doživotná garancia mobility Premium má celoeurópske krytie, vždy sa však musí zabezpečovať prostredníctvom centrály ŠKODA ASSISTANCE.

Požiadavky na dodatočné úhrady nákladov nebudú akceptované


Druhy poskytovaných služieb:

Cestná služba

Služba zahŕňa príjazd cestnej služby, prácu mechanika na mieste nepojazdného vozidla (predpoklad je, že závada sa dá odstrániť na mieste a vozidlo spojazdniť) a odjazd cestnej služby (v prípade vlastného zavinenia je práca mechanika zdarma max. 1 hodinu). Ak sa vozidlo nachádza na nebezpečnom mieste, núdzovo sa odtiahne na najbližšie bezpečné miesto. Úhradu priamych nákladov (cena PHM, náhradná pneumatika, práca mechanika nad 1. hodinu a pod.) bude vždy hradiť majiteľ (vodič) vozidla na mieste. Túto službu je možné čerpať opakovane (najviac však dvakrát za 24 hodín), s výnimkou odstraňovania rovnakej poruchy na vozidle (napr. opakované štartovanie motora z dôvodu chybného akumulátoru a pod.). V takom prípade je služba spoplatnená.

Cestná služba bude využitá v týchto prípadoch:

Závada na vozidle

V prípade technickej závady na vozidle, ktorá bráni jeho ďalšiemu užívaniu, cestná služba príde na miesto nepojazdného vozidla a mechanik odstráni technickú závadu.


Chýbajúce PHM

Cestná služba dopraví na miesto nepojazdného vozidla chýbajúce palivo, naplní ho do nádrže klientovho vozidla. Cenu paliva klient na mieste zaplatí.


Defekt pneumatiky

V prípade defektu pneumatiky na vozidle klienta zaistí mechanik cestnej služby jej výmenu za rezervnú pneumatiku z vozidla klienta. Pre vozidlá, ktoré sú namiesto náhradného kolesa vybavené sadou na opravu pneumatiky, bude zaistená oprava pneumatiky prostredníctvom tejto sady.


Zabuchnuté/zlomené/stratené kľúče

Privolaná cestná služba na mieste overí vlastníka vozidla podľa Osvedčenia o evidencii vozidla a následne vozidlo otvorí. V prípade, keď budú spolu s kľúčmi vo vnútornom priestore vozidla uzamknuté všetky osobné doklady, bude vozidlo otvorené a následne overené doklady. Pokiaľ nedôjde k overeniu dokladov, bude privolaná na miesto Polícia SR. Podrobný popis prípadu bude rovnako odovzdaný Polícii SR. V prípade straty kľúčov sa ďalej realizuje odťahová služba a služba uskladnenia vozidla.

Vybitá batéria

V prípade vybitej batérie vo vozidle klienta zaistí mechanik cestnej služby naštartovanie vozidla za účelom pokračovania v jazde. Klienta dispečer upozorní na nutnosť návštevy autorizovaného servisného partnera Škoda za účelom stanovenia ďalšieho postupu opravy.


Zámena paliva

Ak dôjde k načerpaniu nevhodného paliva a vozidlo je možné na mieste spojazdniť, bude vozidlo opravené na mieste.

Odťahová služba

Služba komplexne zahŕňa všetko od príjazdu odťahovej služby cez prácu mechanika pri nakladaní nepojazdného vozidla (predpoklad je, že závada sa nedá odstrániť na mieste a vozidlo spojazdniť) až po odjazd odťahovej služby a zloženie vozidla v autorizovanom servise Škoda.

Odťahová služba bude využitá v týchto prípadoch:

Závada na vozidle

Pokiaľ sa závada neodstráni na mieste, klientovi bude poskytnutá odťahová služba do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA.


Defekt pneumatiky

V prípade, že poškodenie pneumatiky je takého rozsahu, ktoré neumožňuje jej opravu prostredníctvom sady na opravu pneumatík,


Zámena paliva

Ak dôjde k načerpaniu nevhodného paliva a vozidlo sa stane nepojazdným, odťahová služba ho odvezie do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA.


Dopravná nehoda

Pokiaľ havarované vozidlo nie je kryté iným asistenčným krytím z titulu havarijného alebo povinného zmluvného poistenia, zaistí sa odtiahnutie do najbližšieho vhodného autorizovaného servisu ŠKODA.


Stratené kľúče

Ak dôjde k strate kľúčov od vozidla, vozidlo bude odtiahnuté na najbližšie zabezpečené miesto. Predpokladom využitia tejto služby je preukázanie majiteľa, respektíve oprávneného užívateľa vozidla, Osvedčením o evidencii vozidla. Následne sa vozidlo odtiahne.

Uskladnenie vozidla

Pokiaľ je najbližší autorizovaný servis ŠKODA zatvorený (počas víkendu, štátneho sviatku, v noci, ...), odťahové vozidlo dopraví nepojazdné vozidlo do najbližšieho bezpečného parkovacieho zariadenia a ráno nasledujúci pracovný deň bude vozidlo dopravené do servisu. Náklady na naloženie a zloženie vozidla z odťahového vozidla v parkovacom zariadení sú súčasťou služby.

Služba sa môže využiť v prípade stratených kľúčov alebo zámeny paliva.

Služby pre posádku vozidla

Pokiaľ vozidlo nie je možné opraviť na mieste alebo v autorizovanom servise ŠKODA ešte v ten istý deň, má klient spolu s ostatnými členmi posádky na výber jednu z nasledujúcich možností:


Náhradné vozidlo

K zaisteniu dopravy do miesta bydliska, alebo do overeného cieľa, bude zákazníkovi zapožičané náhradné vozidlo (max. na 3 dni). Túto službu je možné využiť iba v prípade závady na vozidle, nie v prípade vlastného zavinenia.


Náhradná doprava

K zaisteniu dopravy do miesta bydliska, alebo do overeného cieľa, bude zorganizovaná náhradná doprava. V tomto prípade budú uhradené náklady na cestu vlakom I. triedy alebo autobusom pre vodiča a posádku vozidla


Núdzové ubytovanie v hoteli (max. ***)

Ak bude vozidlo dopravené odťahovým vozidlom do najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA a nebude opravené ešte v ten istý deň, vodičovi a členom posádky sa poskytne ubytovanie v miestnom hoteli (max. ***) na jednu noc.


Miestna preprava posádky a batožiny

Na požiadanie užívateľa vozidla bude zaistená súbežná preprava jeho posádky a batožiny (na stanicu náhradnej dopravy alebo na adresu núdzového ubytovania), v maximálnej hodnote 100,- € alebo ekvivalent v zahraničnej mene.

Cena Doživotnej garancie mobility Premium

Pre všetky nové vozidlá ŠKODA dovezené na Slovensko importérom ŠKODA AUTO Slovensko a predané v sieti autorizovaných dealerov ŠKODA na Slovensku od 1.9.2009 je Doživotná garancia mobility Premium poskytovaná bezplatne za predpokladu, že dodržíte pre vozidlo predpísané servisné intervaly a servisné prehliadky vykoná autorizovaný servisný partner ŠKODA v SR. Pri servisných prehliadkach sa použijú výhradne ŠKODA originálne dielce, a výrobcom predpísané prevádzkové náplne dodané autorizovaným servisným partnerom ŠKODA vykonávajúcim servisnú prehliadku.

Dodatočné zakúpenie Doživotnej garancie mobility Premium pre vozidlá predané mimo siete autorizovaných partnerov ŠKODA v SR (napríklad dovezené zo zahraničia), alebo predané pred 1.9.2009 nie je možné (ani v prípade, ak má zákazník platnú Doživotnú garanciu mobility).

Všetky opravy v rámci údržby, ako aj v prípade poistných udalostí smerujte do autorizovaných servisov ŠKODA, ktoré sú schopné zaistiť opravu na najvyššej technickej úrovni za použitia ŠKODA Originálnych dielcov a využitia najmodernejšej schválenej opravárenskej a diagnostickej techniky. Pracovníci autorizovaných servisov ŠKODA Vám tiež ochotne pomôžu pri prípadnom vybavovaní náležitostí opravy vášho vozidla s vašou poisťovňou.

Prajeme vám mnoho šťastných kilometrov s vozidlom ŠKODA a veríme, že služby Doživotnej garancie mobility Premium budete musieť využívať naozaj iba výnimočne.

Vysoká technická úroveň a kvalita vozidiel ŠKODA je toho zárukou.